Θεραπευτική αγωγή των μειζόνων καταθλιπτικών επεισοδίων σε ενήλικες.

Η συνιστώμενη δόση είναι 25 mg μία φορά την ημέρα, χορηγούμενη από το στόμα, πριν τη βραδινή κατάκλιση.Μετά από δύο εβδομάδες αγωγής, εάν δε σημειωθεί βελτίωση των συμπτωμάτων, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 50 mg μία φορά την ημέρα, δηλαδή δύο δισκία των 25 mg, που θα λαμβάνονται μαζί πριν τη βραδινή κατάκλιση.

Δοκιμασίες της ηπατικής λειτουργίας θα πρέπει να γίνονται σε όλους τους ασθενείς: κατά την έναρξη της αγωγής και στη συνέχεια περιοδικά, μετά από περίπου έξι εβδομάδες (λήξη της οξείας φάσης), μετά από περίπου δώδεκα και εικοσιτέσσερις εβδομάδες (λήξη της φάσης συντήρησης) και από εκεί και στο εξής όποτε ενδείκνυται κλινικά Οι ασθενείς με κατάθλιψη θα πρέπει να ακολουθούν αγωγή για επαρκές χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουν εξαλειφθεί τα συμπτώματα. Τα δισκία Valdoxan μπορούν να λαμβάνονται με ή χωρίς τροφή.

Παιδιά και έφηβοι:

Το Valdoxan δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών, λόγω έλλειψης στοιχείων για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα

Ηλικιωμένοι ασθενείς:

Δεν έχει αποδειχτεί με σαφήνεια η αποτελεσματικότητα στους ηλικιωμένους (≥ 65 ετών). Περιορισμένα μόνο κλινικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για τη χρήση του Valdoxan σε ηλικιωμένους ασθενείς ≥ 65 ετών με μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια. Επομένως, η χορήγηση Valdoxan σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να γίνεται με προσοχή

Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία:

Δεν έχει παρατηρηθεί σχετική μεταβολή των φαρμακοκινητικών παραμέτρων της αγομελατίνης σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. Εντούτοις, περιορισμένα μόνο κλινικά στοιχεία για τη χρήση του Valdoxan σε καταθλιπτικούς ασθενείς με σοβαρή ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία με μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια είναι διαθέσιμα. Επομένως, η χορήγηση Valdoxan σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία:

Το Valdoxan αντενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία .

Διακοπή της αγωγής:

Δεν απαιτείται βαθμιαία μείωση της δόσης κατά τη διακοπή της αγωγής.

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Ηπατική δυσλειτουργία

Ταυτόχρονη χρήση ισχυρών αναστολέων του CYP1A2 (π.χ. φλουβοξαμίνη, σιπροφλοξασίνη)